Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu radziszowianka.pl

Ludowy Zespół Sportowy Radziszowianka z siedzibą w Radziszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://radziszowianka.pl Data publikacji strony internetowej: 2015-02-09. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-07-20. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Nie wszystkie filmy zawierają transkrypcję na tekst. Oświadczenie sporządzono dnia : 2022-02-23 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Zajda, apradziszowianka@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek LKS Radziszowianka z siedzibą w Radziszowie usytuowany jest pod adresem ul. ul. Skawińska 3, 32-052 Radziszów. 2. LKS Radziszowianka z siedzibą w Radziszowie mieści się w budynku piętrowym. W budynku zostały zastosowane rozwiązania architektoniczne, środki techniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych 3. Wejście do budynku znajduje się na ścianie frontowej budynku na parterze oraz na pierwszym piętrze od strony parkingu. Bariery architektonicznych w postaci schodów. Nad wejściem nie ma głośników oraz systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi do budynku otwierane są siłą mięśni i wyposażone są w samozamykacz. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone czytnikiem na kartę. 3. Budynek nie jest wyposażony w windę oraz w windę dla inwalidów. 4. Brak jest platform, informacji głosowych. 5. Budynek LKS Radziszowianka z siedzibą w Radziszowie, posiada parking, nie ma na nim wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 6. Prawo wstępu z psem asystującym nie jest uregulowane. 7. W LKS Radziszowianka z siedzibą w Radziszowie, brak jest możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 8. Wewnątrz budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.